Svozy objemného odpadu a bioodpadu podzim 2016

Město Rokycany ve spolupráci s f. Rumpold-R Rokycany s.r.o. opět připravilo pro obyvatele Rokycan svozy objemného odpadu a bioodpadu…
 
Přistavené kontejnery jsou určeny pro bezplatné odložení objemného komunálního odpadu a bioodpadu vzniklého na území města Rokycany. Za objemný komunální odpad se dle obecně závazné vyhlášky města Rokycany č. 10/2004 považuje odpad vzniklý činností fyzických osob (s výjimkou fyzických osob oprávněných k podnikání), který svými rozměry přesahuje rozměry vhazovacích otvorů odpadových nádob – tedy např. nábytek, podlahové krytiny, umyvadla, WC mísy. Uvedená vyhláška současně vyjmenovává složky komunálního odpadu, které se za objemný odpad nepovažují. Úplný text vyhlášky je uveden na internetových stránkách města Rokycany.

Velkokapacitní kontejnery na objemný komunální odpad budou přistaveny vždy v sobotu od 9:00 do 14:00 hodin na následujících stanovištích:

15. října
sídl. Železná – bývalé potraviny Pauch
ul. Voldušská – parkoviště u NsP
ul. B. Němcové – u obchodu Albert
křižovatka ul. Barákova a V. Nového

22. října
Borek u hřiště
ul. K Potoku – Páclovna
ul. Litohlavská – Černý kříž
zahradní kolonie pod Žďárem

29. října
Práchovna
ul. Plzeňská – u veteriny
Fügnerovo náměstí
ul. Pražská (u čerpací stanice)

5. listopadu
zahradní kolonie Němčičky
zahradní kolonie pod Čilinou
ul. Přemyslova (u Trhovky) 
Borek (u bývalé STS)

V případě, že nebude na některém stanovišti kontejner momentálně k dispozici, vyčkejte prosím přistavení jiného prázdného kontejneru nebo využijte kontejner na jiném stanovišti.

Do velkokapacitních kontejnerů na objemný komunální odpad  n e l z e   odkládat:
odpady z podnikatelské činnosti a odpady vzniklé mimo k.ú. Rokycany a k.ú. Borek u Rokycan
chladničky, mrazáky a další elektroodpad (např. televizory, monitory, počítače, apod.)
nebezpečné složky komunálního odpadu (např. baterie, zbytky barev, ředidel,  nepoužitelná léčiva, suché elektrické galvanické články, apod.)
pneumatiky
stavební odpad a výkopovou zeminu
papír, sklo, plasty

Na všech uvedených stanovištích, mimo stanovišť v ul. J. Knihy (u veřejných WC), v ul. Boženy Němcové (Albert) a na sídlišti Železná (bývalé potraviny Pauch), budou navíc přistaveny kontejnery určené pouze na biologicky rozložitelný odpad ze zahrad (listí, tráva, rostlinné zbytky … + zvlášť větve).

Kromě odpadů z podnikatelské činnosti, stavební suti a výkopové zeminy můžete výše uvedené odpady, ale i kovové odpady (sporáky, pračky), objemný odpad a textil, odkládat v průběhu celého roku na sběrné dvory (sběrný dvůr Jiráskova ulice, sběrný dvůr Němčičky).