Svozy objemného odpadu a bioodpadu – JARO 2018

Město Rokycany opět připravuje ve spolupráci se společností Rumpold-R Rokycany s.r.o. mobilní svozy objemného komunálního odpadu a bioodpadu ze zahrad. Na obvyklá stanoviště budou v níže uvedených termínech přistaveny velkokapacitní kontejnery, a to vždy v sobotu v době od 9 do 14 hodin.

Za objemný odpad se dle obecně závazné vyhlášky č. 10/2004 považuje odpad vzniklý činností fyzických osob (vyjma fyzických osob oprávněných k podnikání), který svými rozměry přesahuje rozměry vhazovacích otvorů běžných odpadových nádob – tedy např. nábytek, koberce, lina…

Bioodpadem máme na mysli odpad ze zahrad – větve, dřevo, listí, trávu, rostlinné zbytky…. Větve a dřevo je potřeba oddělit od trávy a listí, přičemž tento odpad nesmí obsahovat další příměsi.

Odložení uvedeného odpadu do přistavených velkokapacitních kontejnerů je pro občany s trvalým bydlištěm v Rokycanech, pro vlastníky rekreačních objektů a vlastníky neobydlených domů bezplatné. Náklady spojené s obsluhou kontejnerů a s likvidací odpadu hradí město Rokycany.

Termíny svozů odpadu pro jaro 2018:

7. 4. 2018 – ul. Raisova – u pekárny Frídel, křižovatka ul. Lužická a Libušina, ul. Polní, ul. J. Knihy – u veřejných WC

14. 4. 2018 – Borek – u hřiště, ul. K Potoku – Páclovna, ul. Litohlavská  – Černý kříž, ul. Přemyslova – u Trhovky

21. 4. 2018 – zahrádkářská kolonie pod Čilinou, ul. Plzeňská – u veteriny, Fügnerovo náměstí, Práchovna

28. 4. 2018 – zahrádkářská kolonie Němčičky, ul. Voldušská – parkoviště u NsP, křižovatka ul. Barákova a V. Nového, Borek – u bývalé STS

5. 5. 2018 – zahradní kolonie pod Žďárem, ul. Pražská – u čerpací stanice, sídliště Železná – bývalé potraviny Pauch, ul. B. Němcové – u obchodu Albert

Kontejnery na biologicky rozložitelný odpad budou přistaveny na všech uvedených stanovištích, mimo stanovišť v ul. J. Knihy (u veřejných WC), v ul. B. Němcové (prodejna Albert) a na sídlišti Železná (bývalé potraviny Pauch).

V případě, že nebude na některém stanovišti kontejner momentálně k dispozici, vyčkejte prosím přistavení jiného prázdného kontejneru nebo využijte kontejner na jiném stanovišti.

Do velkokapacitních kontejnerů na objemný komunální odpad n e l z e odkládat:

– odpady z podnikatelské činnosti
– komunální odpady vzniklé mimo k.ú. Rokycany a k.ú. Borek u Rokycan
– chladničky, mrazáky a další elektroodpad (např. televizory, monitory, počítače, apod.)
– nebezpečné složky komunálního odpadu (např. baterie, zbytky barev, ředidel,  nepoužitelná léčiva, suché elektrické galvanické články, apod.)
– pneumatiky
– stavební odpad a výkopovou zeminu
– papír, sklo, plasty, textil

Předávaný odpad je nutné na stanovišti uložit do odpovídajícího kontejneru podle pokynů obsluhy. Odpady, které do velkokapacitních kontejnerů ukládat nelze, jako například chladničky, mrazáky, televizory a jiný elektroodpad, nebezpečný odpad, pneumatiky, papír, sklo, plasty a textil, lze předávat celoročně ve sběrných dvorech.

Zdroj: www.rokycany.cz